0 Kč na 1 500 000 Kč

Other Features
Pokročilé vyhledávání

0 Kč na 1 500 000 Kč

Other Features
Výsledky vyhledávání

Realitní názvosloví

by Petr Řezníček na 10.4.2019
Realitní názvosloví
Comments:0

 

A

 

Anuita

 • platba splácející úvěr, skládající se buďto ze splátky nebo z úroku

 

 

B

 

Budova

 • venkovní stavba s přiděleným popisným číslem

 

 

Budova rozestavěná

 • budova v takovém stupni rozestavěnosti, ve kterém již je patrné technické uspořádání prvního nadzemního podlaží

 

Byt

 • jedná se o jednu či více místností sloužící k bydlení či podnikání

 

Bytová nemovitost

 • jedná se o označení bytu, rodinného domu a bytového domu

 

Bytový dům

 • obytná budova určená k bydlení, která se skládá z více bytů. Bytový dům disponuje společným hlavním vstupem

 

Bytová jednotka

 • jedná se o místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení

 

C

 

Celková plocha pozemku

 • jedná se o velikost uváděnou v m² totožnou s plochou pozemku zapsanou v katastru nemovitostí, včetně zastavěné plochy

 

D

 

Dražba nemovitosti

 • veřejný prodej objektu do kterého může zasáhnout každý, kdo složí dražební jistinu

 

Dobrovolná dražba nemovitosti

 • dobrovolná dražba nemovitosti pořádaná samotným vlastníkem

 

Developerský projekt

 • jedná se o novou výstavbu rodinných domů a bytů. Jeden projekt může pak zahrnovat více typů nemovitostí, např. byty, domy řadové, komerční projekty apod.

 

Družstevní byt

 • vlastníkem bytu je družstvo, jehož členové mají dle práv a povinností spojené s členstvím v družstvu nájemní právo

 

Dům s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví

 • jedná se o budovu rozdělenou na bytové a nebytové jednotky, které jsou vedeny v listu vlastnictví

 

E

 

Exkluzivní smlouva

 • jedná se o dokument mezi stranou prodávající a realitní kanceláří. Tato forma prodeje zajistí klientům dosáhnout maximální částky za prodávanou nemovitost. Nedochází tak ke konkurenčnímu boji mezi realitními kancelářemi a tlaku na slevu

 

F

 

Fixace hypotéky

 • jde o proces uzavření pevné úrokové sazby hypotéky až na 10 let (dle aktuálních možností)

 

H

 

Hypoteční úvěr

 • úvěr poskytnutý za účelem koupě nebo výstavby nemovitosti. Hlavním rozdílem od obyčejného úvěru je jištěné splacení zástavním právem k nemovitosti.

 

I

 

Investiční příležitost

 • nemovitost určená k dalšímu zhodnocení investovaných prostředků (koupě nemovitosti a následné pronajímání jej apod.)

 

J

 

Jistina

 • jedná se o základní hodnotu částky, která byla půjčena nebo sloužila jako vklad. Součástí jistiny jsou úroky, které tvoří příslušenství jistiny

 

K

 

Katastr nemovitostí

 • veřejný souhrn informací o nemovitostech (popis nemovitostí, geometrické a polohové určení, evidence vlastnických a jiných věcných práv)

 

Katastrální mapa

 • mapa velkého měřítka s popisem všech nemovitostí a jejich území a hranic

 

Katastrální úřad

 • ústřední orgán státní správy, ve kterém jsou vedeny veškeré údaje o nemovitostech (veškerá práva k nemovitostem)

 

Katastrální území

 • technická jednotka, kterou tvoří místopisně uzavřený a v katastru společně evidovaný soubor nemovitostí

 

Kolaudace

 • jedná se o úřední postup, dle kterého vydá příslušný stavební úřad rozhodnutí o tom, zda určitý objekt splňuje patřičné normy (stavební, hygienické a protipožární) a současně uděluje povolení užívání objektu pro daný účel

 

Komerční nemovitost

 • nemovitost určená pro podnikání firem. Může sloužit jako sídlo firmy, či její pobočka. Také může mít i charakter nebytových prostor (garáže, fabriky apod.).

 

Kupní smlouva

 • dokument, kterým je prodávající povinen odevzdat kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje, že předmět převezme a kupujícímu zaplatí dohodnutou cenu. Při prodeji nemovitosti musí mít písemnou formu a v kupní smlouvě musí být uvedeny veškeré identifikace (prodávající, kupující, předmět koupě a kupní cena). V případě prodeje nemovitosti přes realitní kancelář se jedná o smlouvu mezi realitní kanceláří a kupujícím.

 

L

 

List vlastnictví

 • jedná se o veřejnou listinu, kterou vydává katastrální úřad. V této listině jsou uvedeny veškeré údaje, které jsou také zapsány v katastru nemovitostí a slouží k osvědčení vlastnictví nemovitosti.

 

M

 

Mezanin

 • označení pro podlaží, které je umístěno mezi přízemím a prvním patrem

 

Mezonet

 • byt mající dvě a více podlaží

 

N

 

Nájemní smlouva

 • smlouva, na základě které je pronajímatelem umožněno užívání věci, za dohodnutou částku a po dohodnutou dobu

 

Nebytový prostor

 • místnost, která není dle stavebního úřadu určeny k bydlení

 

Nedobrovolná dražba nemovitosti

 • dražba probíhá bez souhlasu vlastníka na návrh věřitele

 

Nemovitost

 • pozemek či stavba, která je spojena se zemí (dům, chata, garáž, pole, zahrada, rybník, atp.)

 

O

 

Ocenění nemovitostí

 • cena nemovitosti, stanovená dle znaleckého posudku

 

Odhad nemovitosti

 • ohodnocení majetku při smluvním převodu nebo prodeji nemovitosti v osobním vlastnictví.

 

P

 

Parcela

 • pozemek, který je geometricky a polohově určen, zobrazen v katastrální mapě a označen parcelním číslem

 

Parcela pozemková

 • pozemek, který není stavební parcelou

 

Parcela stavební

 • pozemek evidovaný v druhu pozemku zastavěné plochy a nádvoří

 

Podnájem

 • právní vztah mezi nájemcem a podnájemcem. Nájemce najatou věc nebo její část přenechává za úplatu k užívání podnájemci

 

Polohové určení nemovitosti a katastrálního území

 • určení jejich polohy ve vztahu k ostatním nemovitostem a katastrálním územím

 

Pozemek

 • pozemkem část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí územní správní jednotky nebo hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou, hranicí držby, hranicí druhů pozemků, popř. rozhraním způsobu využití pozemků

 

Půda nezemědělská

 • typ půdy, který není vhodný pro využívání k zemědělským účelům

 

Půda zemědělská

 • typ půdy, který je určen k zemědělskému využití

 

 

R

 

Rekonstrukce

 • přestavba nebo obnova stávající nemovitosti s cílem zmodernizovat, či vylepšit prostory nemovitosti

 

Rezervace nemovitosti

 • jedná se o rezervační smlouvu, kterou uzavíráme na nemovitosti klienta a na základě tohoto chystáme kupní smlouvu

 

S

 

Smlouva o převodu

 • oboustranná smlouva mezi převádějícím a nabyvatelem, která musí být písemné formy a musí obsahovat veškeré náležitosti. Slouží za účelem převodu – nabytí (např. převod práv a povinností související s členstvím v družstvu,…)

 

Smluvní pokuta

 • penalizační částka za nesplnění dohodnutých podmínek

 

U

 

Užitná plocha

 • plocha všech místností v budově

 

Ú

 

Úvěrová nemovitost

 • jedná se o nemovitost pořízenou nebo zrekonstruovanou prostřednictvím poskytnutého úvěru

 

V

 

Věcné břemeno

 • částečné omezení práva k užívání nemovitosti. Ukládá vlastníkovi něco trpět, zdržet se něčeho nebo něco konat ve prospěch někoho jiného

 

Vklad do katastru nemovitostí

 • forma zápisu práva k nemovitosti, který na základě rozhodnutí katastrálního úřadu o povolení vkladu udává vznik, zánik nebo změnu práva k nemovitosti

 

Výměra parcely

 • vyjádření plošného obsahu průmětu pozemku do zobrazovací roviny v plošných metrických jednotkách; velikost výměry vyplývá z geometrického určení pozemku a zaokrouhluje se na celé čtvereční metry. Výměra parcely je evidována s přesností danou metodami, kterými byla zjištěna; jejím zpřesněním nejsou dotčeny právní vztahy k pozemku

 

Vyplacení dluhů

 • jedná se o proces splacení dluhů realitní kanceláří. Klient se tak zbaví dluhů a za domluvené podmínky (podpis zástavní smlouvy, sjednání podmínek nájmu) má dále možnost v prostorách bydlet. K tomuto procesu je nutné mít nemovitost v zástavě a přesné vyčíslení dluhu od banky. Po 2 až 3 letech je možnost prodeje nemovitosti zpět do vlastnictví klienta

 

Vyplacení exekuce

 • proces vyplacení klientovu exekuci za podmínek, kdy výše dluhu nepřesáhne cenu nemovitosti. Po zaplacení dluhů je zde možnost nechat majitele bydlet v nemovitosti za předem domluvených podmínek.

 

Z

 

Zahradní plocha

 • plocha pozemku očištěná od zastavěných objektů (dům apod.)

 

Zástavní smlouva

 • tato smlouva opravňuje banku na vymáhání peněžních prostředků. Smlouva existuje mezi zástavcem nemovitosti a bankou

 

Zpevněné plochy

 • jedná se například o parkovací místa a terasy apod. Vyznačují se především zpevněným povrchem

 

Způsob ochrany nemovitostí

 • vymezení druhu ochrany nemovitostí

 

Způsob využití nemovitostí

 • informace, která je uvedena v katastru nemovitosti a popisuje způsob využití určité nemovitosti
Sdílet

Porovnat